สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

06 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 711

      เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.06 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้

      พลโท อนุธัช บุนนาค หัวหน้าศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพบก และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูป ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชราชอาณาจักรกัมพูชา สมเด็จพระสังฆราชสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประธานคณะสงฆ์รัฐกลันตันสหพันธรัฐมาเลเซีย และสมเด็จพระสังฆราช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถวาย ในโอกาสที่คณะศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านฯ ได้รับพระราชทานผ้าไตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดต่างๆ ในประเทศดังกล่าว

      นายพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (นักวิชาการเกษตร) ระดับ 10 นำ ว่าที่ร้อยโท จตุพล จินดาพล และนายอาแว ยูโซ๊ะ พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล ประธานมูลนิธิ 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน "เดินและวิ่ง สุขกาย เสริมใจ ใส่ธรรม" ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

      พลเอก ชุติกรณ์ สีตบุตร พร้อมครอบครัว ในนามผู้แทนของ นายกำธร (บิดา) และนางจินดาศรี (มารดา) สีตบุตร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

      นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรให้กับส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2561 สมทบกองทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาเด็กยากจนของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

      นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ผู้จัดการโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ และผู้ปกครองนักเรียนฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 และสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพิ่ม เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

      รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


      เวลา 9.58 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา (Ms. RaushanYesbulatova) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว