สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ปี 2562

05 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 88

      เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 9.02 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ปี 2562 ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นทุก 2 ปี ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้แนวคิด "Nuclear for Life" หรือ "นิวเคลียร์เพื่ออนาคตที่ดีกว่า" เพื่อเป็นเวทีระดับนานาชาติสำหรับนักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการสื่อสารและเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชา   ต่างๆ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเกิดการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

      โอกาสนี้ พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลนักนิวเคลียร์ดีเด่น รางวัลนักนิวเคลียร์รุ่นใหม่ดีเด่น และผู้ชนะเลิศการประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมจำนวน 3 คน

      ภายในงานฯ มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเผยแพร่เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ นิทรรศการผลงานความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ในประเทศไทย และการบริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ ด้านโบราณคดีและด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจวิเคราะห์ก๊าซเรดอน และการใช้ไอโซโทปในการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน กว่า 80 ผลงาน นอกจากนี้ ยังมีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "บทบาทเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในศตวรรษที่ 21" ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว