สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

05 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 55

      ข้อความพระราชสาส์น 

      ฯพณฯ นายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา กรุงโคลัมโบ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวศรีลังกา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกิจการทุกๆ ด้านอย่างใกล้ชิด ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ซึ่งได้ก่อประโยชน์แก่การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศทั้งสองให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า 

        พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว