สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธอังคีรส (จำลอง)

31 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 125

      เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 62 เวลา 15.45 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธอังคีรส (จำลอง) ซึ่งวัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย จัดสร้างขึ้น โดยองค์พระ มีขนาดหน้าตัก 120 เซนติเมตร ความสูงถึงยอดรัศมี 184 เซนติเมตร ส่วนฐานล่าง มีความกว้าง 176 เซนติเมตร สูง 96 เซนติเมตร ลึก 118 เซนติเมตร เมื่อจัดสร้างแล้วเสร็จ จะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ อุโบสถ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย

     สำหรับ วัดธัมมธโร เป็นวัดไทย สังกัดคณะธรรมยุต เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2536 ด้วยจิตศรัทธาของคณะกรรมการมูลนิธิธรรมธาราและพุทธศาสนิกชนจากหลายเชื้อชาติ เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ การประกอบพิธีกรรมของภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นสถานที่อบรมศีลธรรม จริยธรรม พัฒนาทางด้านจิตใจ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี โดยทางวัดฯ จัดให้มีการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน และปฏิบัติสมาธิภาวนา


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว