สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562

31 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 106

        เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 62 เวลา 9.07 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย เพื่อถ่ายทอดความก้าวหน้าการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงโคนม รวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมโคนม ได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน

        ภายในงานฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิด "สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" อาทิ ประวัติการก่อตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ฟาร์มประสิทธิ์ภาพสูง "Thai-Denmark Smart Dairy Farm" เป็นการยกระดับการจัดการสุขภาพโคนมโดยใช้สมุนไพรทดแทน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ฟาร์มโคนมอินทรีย์ เช่น สมุนไพรกับการส่งเสริมภูมิคุ้มกันและต้านการอักเสบในโคนม โดยการนำหญ้างวงช้างมาใช้รักษาโรคเต้านมอักเสบ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีในฟาร์มโคนม การจำลอง Model การใช้พลังงาน โซล่าเซล รถห้องเย็นไฟฟ้า เพื่อใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์โคนม เครื่องฆ่าเชื้อโดยใช้แสงยูวี ทำลายเชื้อในน้ำนมดิบ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา และรถบรรทุกขนาดเล็กไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้สำหรับขนส่งน้ำนมดิบที่บรรจุในถังนม เพื่อลดต้นทุนการขนส่งให้แก่เกษตรกร

      นอกจากนี้ ยังมีการประกวดโคนมต่างๆ อาทิ การประกวดโคนมมาก ท้องแรก อายุไม่เกิน 28 เดือน (ด้านผลผลิต) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การประกวดโคนมมาก ไม่จำกัดอายุ (ด้านผลผลิต) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การสัมมนาวิชาการต่างๆ ทั้งยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโคนม และเครื่องมือ-อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมโคนม

      โอกาสนี้ ทรงเปิดโรงงานนมมวกเหล็ก ระยะที่ 2 เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบรับซื้อน้ำนมดิบ จากสหกรณ์โคนมที่ทำสัญญาร่วมในเขตภาคกลาง ซึ่งได้มีการปรับปรุงเครื่องจักรในการผลิต ผลิตภัณฑ์นม โดยนำเทคโนโลยีเครื่องจักรไฮสปีด เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต สามารถรองรับปริมาณน้ำนมดิบได้ถึง 500 ตันต่อวัน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว