พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2561

29 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 30

            เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562  เวลา 16.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาตรี เข้ารับประทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 1,232 คน

            โอกาสนี้ ประทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "เป็นที่น่ายินดี ที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งมา 12 ปี โดยมีปรัชญาที่มุ่งพัฒนาบัณฑิต มหาบัณฑิต ให้เป็นปัญญาชนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม ดังที่กล่าวรายงาน นับว่ามหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายแน่ชัดในการจัดการศึกษา ที่นอกจากจะก้าวไปสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาโดยสมบูรณ์แล้ว ยังมีส่วนช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองอีกด้วย จึงหวังได้ว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้ ย่อมมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการดี พร้อมทั้งเพียบพูนด้วยคุณสมบัติอันดีงาม ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของแผ่นดิน เพราะความรู้ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติทั้งนั้น หากนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดความดีความเจริญตามมา

ควรที่ทุกคนจะได้ตั้งใจให้แน่วแน่และอุตสาหะพยายามให้เต็มกำลัง ที่จะนำความรู้ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบกิจการงาน ด้วยหลักวิชา สติปัญญา และความเข้มแข็งอดทน เชื่อว่า ความตั้งใจทำได้ดังนี้ จะช่วยส่งเสริมให้แต่ละคนสามารถดำเนินชีวิต ประกอบกิจการงาน ให้ความสำเร็จก้าวหน้าด้วยดี บังเกิดเป็นความเจริญมั่นคงแก่ตน สังคม และประเทศชาติ สมกับที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้โดยแท้จริง"


             ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว