พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ 

28 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 70

      เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 11.14 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทรรศการ "เพื่อฟันที่คุณรัก" ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึง 27 มกราคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขภาพแก่ประชาชน และเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ตลอดจนเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ให้นักศึกษาทันตแพทย์มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการทำงานเพื่อสังคม

      ในการนี้ ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ การประกวดหนูน้อยฟันสวย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและรณรงค์ให้ผู้ปกครองและเด็กมีความเอาใจใส่ในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก

      ภายในงานฯ มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมการสอยดาวหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และสมทบทุน "มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส การให้บริการตรวจสุขภาพในช่องปากและฟันแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการจัดนิทรรศการทางวิชาการให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ


      เวลา 16.45 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังสนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร และกรมพลศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึง 27 มกราคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระผู้ทรงสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย รวมทั้งเพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า และความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

      ในการนี้ ประทานโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเป็นอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย แก่ยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2561 และอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2562 รวมจำนวน 25 คน

      โดยกิจกรรมภายในงานฯ มีการประกวดแข่งขันด้านคหกรรม วาดภาพ การเดินสวนสนาม การแข่งขันปฐมพยาบาล การตอบปัญหายุวกาชาด และฐานกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้สมาชิก มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล งานบ้าน งานครัว งานศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีระเบียบวินัย เพื่อสามารถดูแลรักษาอนามัยของตนเอง และช่วยส่งเสริมอนามัยให้กับผู้อื่น ตามวัตถุประสงค์ของกาชาดสากล และคำปฏิญาณตนยุวกาชาด

      ทั้งนี้ กิจการยุวกาชาดไทย ถือเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทย เดิมมีชื่อว่า อนุสภากาชาดสยาม ได้รับการสถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีอุดมคติศานติสุข มีความรู้ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น ปัจุบันมุ่งเน้นการอบรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน อายุระหว่าง 7 ถึง 25 ปี ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา รวมถึงเยาวชนกลุ่มพิเศษ ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกรมราชทัณฑ์


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว