พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 62

      เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กรมดุริยางค์ทหารบก กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง 

      โดยเริ่มต้นด้วยบทเพลง "สดุดีจอมราชา" ต่อด้วยบทเพลง "แซ่ซ้องถวายชัย" นอกจากนี้ ยังมีบทเพลงอื่นๆ ซึ่งล้วนเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะเหมาะกับการเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่ง มีนายนิคลาส วิลเลน จากราชอาณาจักรสวีเดน เป็นวาทยากร

      สำหรับ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านดนตรีแห่งแรกของประเทศไทย เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อเป็นการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาดนตรีคลาสิคของประเทศไทย ให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการจัดแสดงคอนเสิร์ต เพื่อสร้างโอกาสให้นักดนตรีเยาวชนรุ่นใหม่ได้พัฒนาทักษะการบรรเลงในรูปแบบวงออร์เคสตรา


       ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว