สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจเอก ฉัตรชัย โปตระนันทน์

28 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 76

           เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 17.12 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจเอก ฉัตรชัย โปตระนันทน์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 สิริอายุ 66 ปี

          พลตำรวจเอก ฉัตรชัย โปตระนันทน์ เกิดวันที่ 13 มกราคม 2495 บิดาและมารดาชื่อ พันตำรวจเอก โสภณ และนางวิมลวรรณ โปตระนันทน์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จ จากนั้นเข้าศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 11 และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 27 โดยเริ่มรับราชการตำรวจในปี 2517 ด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน และมีความรับผิดชอบ จึงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ จวบจนเกษียณอายุราชการในปี 2555 ในตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ.10) ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

          โดยอีกหนึ่งหน้าที่ที่พลตำรวจเอก ฉัตรชัยฯ ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต คือการเข้ารับตำแหน่งนายตำรวจราชสำนักประจำ ได้ถวายอารักขาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ทางพระราชพิธีตามที่ได้รับมอบหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตพระราชฐาน

          นอกจากนี้ พลตำรวจเอก ฉัตรชัยฯ ยังอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของสังคม

        ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ นางชื่นจิต โปรตระนันทน์ มีลูก 1 คน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว