สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ

27 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 66

      เมื่อวันที่  26 ม.ค.62 เวลา 14.20 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพราหมณ์ที่ประกอบพระราชพิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเครื่องพิธีฯ เสร็จแล้ว พระราชทานเงินพระราชานุเคราะห์แก่คณะพราหมณ์


      เวลา 17.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมในเรื่องต่างๆ อาทิ โครงสร้างคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การจารึกสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชลัญจกร การซ่อมแซมและสร้างเครื่องใช้ และเครื่องประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การจัดทำเหรียญที่ระลึก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ หนังสือพระราชทานในการพระราชทานพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 การจัดทำน้ำอภิเษก การจัดริ้วขบวนและริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ การเตรียมแผนการจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทของคณะบุคคลและประชาชนในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การกำหนดชื่องานภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและแนวปฏิบัติในการเฉลิมพระเกียรติ และการจัดทำตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

      ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นไปตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 ถึง 6 พฤษภาคม 2562


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว