สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในโอกาสวันออสเตรเลียของเครือรัฐออสเตรเลีย และมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย

27 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 22

      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสวันออสเตรเลียของเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2562 มีข้อความพระราชสาส์นดังนี้่

      ฯพณฯ เซอร์ปีเตอร์ คอสโกรฟ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย กรุงแคนเบอร์รา

      ในโอกาสวันออสเตรเลีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชน และความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของเครือรัฐออสเตรเลีย

      ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า สัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดที่มีมายาวนานและความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง กอปรกับความปรารถนาดีและความเข้าใจร่วมกัน จะเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า

                พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร


      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2562 ข้อความพระราชสาส์น ดังนี้

      ฯพณฯ นายราม นาถ โกวินท์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรุงนิวเดลี ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวอินเดีย      ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือที่เจริญงอกงามในทุกระดับจะช่วยเสริมสร้างสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีอยู่ให้กระชับแน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้า

         พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว