สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2561

24 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 111

      เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 9.05 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 7 คน ศาสตราจารย์เกียรติคุณที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้ง เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 1 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงเช้าและช่างบ่าย รวมจำนวน 6,473 คน

      โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "บัณฑิตทั้งหลาย ได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงมาแล้ว จนได้รับปริญญา จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีการศึกษาดี ตามธรรมดาผู้มีการศึกษาดีนั้น ย่อมเป็นที่หวังของคนทั่วไปว่าจะเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถเป็นหลักเป็นกำลังในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ ด้วยเหตุนี้ บัณฑิตทุกคนจึงควรถือเป็นความรับผิดชอบอย่างสำคัญ ที่จะต้องประพฤติตนปฏิบัติงานอย่างผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดที่แท้จริง คือ นำหลักวิชาไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ด้วยความรอบคอบ รู้คิด รู้ผิดชอบชั่วดี และรู้เท่าทันการณ์ ทันคน ทันโลก หลักวิชาที่แต่ละคนอุตส่าห์ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยความยากเป็นเวลานานปี จะได้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ยั่งยืน ทั้งแก่ตนแก่ประเทศชาติ และบัณฑิตเองก็จะเป็นผู้ควรแก่การนิยมยกย่อง สมกับที่มีการศึกษาดี เป็นบัณฑิตที่แท้"


      เวลา 15.12 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

      โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

      จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2562 ของคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆ อาทิ การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในปีงบประมาณ 2561 ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนของขาเทียมร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถผลิตชิ้นส่วนข้อเข่าเทียมที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม , เท้าเทียมชนิดใหม่, ถ้วยหนามสำหรับจับเบ้าขาเทียมเหนือเข่า, วาล์วสำหรับเบ้าขาเทียมเหนือเข่า, ข้อเข่าเทียมสำหรับเด็ก รวมทั้งเทคนิคในการทำเบ้าขาเทียมที่ดีขึ้น

      นอกจากการพัฒนาบุคลากรด้านช่างกายอุปกรณ์ในประเทศแล้ว มูลนิธิฯ ยังได้พัฒนาช่างทำขาเทียมให้กับประเทศมาเลเซีย และจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมที่เมืองกวนตัน รัฐปะหัง ประเทศมาเลเซีย เป็นแห่งที่ 2 

       ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่พิการขาขาดผู้ยากไร้ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนาและเผ่าพันธุ์ ด้วยมีพระราชปณิธานที่จะให้ผู้พิการใช้ขาเทียมที่ดีเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม


        ข่าวในพระราชสำนัก  สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว