ปชส.สงขลา นำสื่อมวลชนร่วมศึกษาดูงานชุมชนมุสลิมในพื้นที่ จ.อุดรธานี ภายใต้กิจกรรมสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา จชต.

23 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 64

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นำสื่อมวลชนร่วมศึกษาดูงานชุมชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ภายใต้กิจกรรมสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

          นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานชุมชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 มกราคม 2562 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนง และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อป.มช.) โฆษกชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรในพื้นที่ศึกษาดูงาน เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับมาขยายผลให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

          สำหรับกำหนดการศึกษาดูงานตามโครงการฯ ในวันที่ 23 มกราคม 2562 เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี แหล่งรวมวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชาวไทยเชื้อสายจีน การก่อร่างสร้างตัว และพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดอุดรธานี การเยี่ยมชมหนองประจักษ์ แหล่งท่องเที่ยวแหล่งสันทนาการยามเย็น ถ่ายภาพกับเป็ดเหลืองขนาดใหญ่ 

          วันที่ 24 มกราคม 2562 การศึกษาดูงาน VOA สถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การติดตามภารกิจการส่งกระจายเสียงภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ในหลากหลายภาษาของสถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ร่วมกับ VOA (Voice of America) การศึกษาแหล่งผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองบ้านนาข่า พร้อมเยี่ยมชมแหล่งผลิต และจำหน่ายผ้าพื้นเมืองของภาคอีสาน การร่วมกิจกรรมเวทีเสวนาในรูปแบบ Dinner Talk 

          และในวันที่ 25 มกราคม 2562 ออกเดินทางสู่ทะเลบัวแดง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เยี่ยมชมการบริหารจัดการกลุ่มเรือท่องเที่ยวทะเลบัวแดง และชมทัศนียภาพทะเลบัวแดงอันเลื่องชื่อ การเยี่ยมชมโรงเรียนสันติธรรมวิทยา ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนวิถีอิสลามบนความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนเพื่อรับฟังการบรรยายสรุป และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียนผู้นับถือศาสนาอิสลามประกอบศาสนกิจ ณ มัสยิดประจำโรงเรียนสันติธรรมวิทยา และร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการของมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา