พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2560

22 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 85

      เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 15.36 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยคริสเตียน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2560 รวมจำนวน 570 คน นอกจากนี้ ได้ประทานทุนการศึกษา "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ" แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ช่วยเหลือกิจกรรมมหาวิทยาลัย และขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 6 คน

      โอกาสนี้ ประทานพระโอวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานด้านต่างๆ ตามที่รายงาน ให้ก้าวหน้าด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตบัณฑิต ที่มุ่งพัฒนาบัณฑิต ให้มีอัตลักษณ์ทางคุณธรรมจริยธรรม สื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมีความชำนาญในการปฏิบัติวิชาชีพตามมาตรฐานสากลนั้น เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยิ่ง เพราะจะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมทั้งวิชาความรู้ คุณธรรมความดีและความสามารถ ท่านทั้งหลายควรภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ขอให้ทุกท่านสำนึกตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่จะต้องประพฤติตนปฏิบัติงานให้สมควรแก่วิทยฐานะ โดยนำวิชาความรู้ คุณธรรมความดีและความสามารถ ที่ศึกษาอบรมมา ไปใช้ดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร รู้คิด และซื่อสัตย์สุจริต เพราะการประพฤติตนปฏิบัติงานได้ดังนี้ จะส่งเสริมให้แต่ละคน ให้ได้รับความสำเร็จก้าวหน้า และความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานตามที่มุ่งหมาย สมกับเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยนี้ อย่างแท้จริง"


       ข่าวในพระราชสำนัก  สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว