ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560

22 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 73

      เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 19.10 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยัง "หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี คุณย่าประสาท รักเลี้ยง" มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 1,384 คน

      โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "บัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้นั้น จะถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ มีความคิด และมีสติปัญญาสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมานำมาใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ซึ่งในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาการต่างๆ มีอยู่อย่างแพร่หลาย ดังนั้นบัณฑิตทุกคนจะต้องหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้ พร้อมทั้งข้อมูลความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนความก้าวหน้าของโลกปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อนำความรู้ต่างๆ ที่ได้ศึกษามาประกอบสัมมาชีพและสามารถดำรงอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนประเทศชาติอย่างเป็นสุขสืบไป"


       ข่าวในพระราชสำนัก  สทท.


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว