ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา

18 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 111

      เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 62 เวลา 18.15 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่สมาชิก พัฒนาเยาวชนให้มีความรับผิดชอบในด้านการเรียนและดูแลตนเอง รู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติด

      ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจฯ ซึ่งมีอาสาสมัครประจำศูนย์และมีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนาอีคิวและกิจกรรมสร้างสุขตามความถนัด และความสนใจของสมาชิก เช่น เล่นดนตรี, พับกระดาษแบบญี่ปุ่น, ตัดตุง, และผลิตภาพยนตร์สั้น

      จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยมีสมาชิกอายุระหว่าง 6 ถึง 24 ปี กว่า 380,000 คน มีชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จำนวน 1,194 ชมรม โดยมีชมรมที่พัฒนากิจกรรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจแล้ว 114 แห่ง ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 และมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในกลุ่มต้นแบบ ได้แก่ บริษัท ลีโอฟู๊ดส์ จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ศูนย์กระจายสินค้า CDC เชียงใหม่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 และบริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด เชียงใหม่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2

      ในการนี้ พระราชทานคำแนะนำ เพื่อเป็นกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมุ่งมั่นเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งยังพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการดำเนินงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม มีกรรมการ การจัดการกองทุน และกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก เช่น กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

      โอกาสนี้ ทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล ด้วย


       ข่าวในพระราชสำนัก  สทท.


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว