ประกาศสํานักพระราชวัง

17 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 60

ประกาศสํานักพระราชวัง

           ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินเยือน สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18 ถึงวันที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2562

           ในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก 2019 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง และทรงร่วมพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนนอร์ทไลท์ นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรสถานที่สําคัญและการดําเนินงานของสถาบันต่างๆ อาทิ สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ เอส ราชารัตนัม ศูนย์มรดกอินเดีย บริษัทผลิตรสชาติอาหาร เค เอช โรเบิร์ตส สวนพฤกษศาสตร์แห่งสิงคโปร์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะวิทยาศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีควอนตัม มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 403 เสด็จพระราชดําเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ ที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2562 เวลา 08.00 นาฬิกา และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ที่จี 408 เสด็จพระราชดําเนินกลับ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2562 เวลา 19.35 นาฬิกา

            จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    สํานักพระราชวัง

    17 มกราคม พุทธศักราช 2562


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณิชากร เจริญกิจ ณิชากร เจริญกิจ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย