สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้

17 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 127

          วันนี้ (16 ม.ค. 62) เวลา 08.41 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน 1 ใน 10 แห่ง ที่กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาเป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จัดสร้างขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2552 แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2556 เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขสำหรับประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่อำเภอหาดสำราญและอำเภอใกล้เคียง ซึ่งระบบบริการของโรงพยาบาลเน้นงานเวชศาสตร์ครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมในระดับปฐมภูมิและระดับทุิยภูมิที่เชื่อมโยงกับสถานีอนามัยและหน่วยบริการด้านสุขภาพอื่น ๆ เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 และในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโรงพยาบาลแห่งนี้ไว้ในความดูแลของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ปัจจุบันมีประชาชนไปรับบริการประมาณ 150 คนต่อวัน


          เวลา 09.58 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ" , "อาคาร 100 ปี สธ." (สอ-ทอ) และ "โครงการทำเล่น ๆ ให้เป็นงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"


          สำหรับ "อาคารเฉลิมพระเกียรติ" เป็นอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา สูง 6 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 5,360 ตารางเมตร ได้รับงบประมาณก่อสร้างจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยอาคารแห่งนี้ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประดับที่อาคารดังกล่าวด้วย

      

        ส่วน "อาคาร 100 ปี สธ." เป็นอาคารศูนย์บริการสุขภาพของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการของกระทรวงสาธารณสุขที่จัดขึ้นในโอกาสครบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย จัดสร้างขึ้น เพื่อบริการสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม มีคลินิกทันตกรรม คลินิกเวชกรรม คลินิกแพทย์แผนไทย "ชีวาเวช" บริการด้านความงามและสปา พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การบำบัดโรค รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของวิทยาลัยฯ

      

        โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และนิทรรศการ "โครงการทำเล่น ๆ ให้เป็นงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ซึ่งสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จัดขึ้น เพื่อสืบสานและเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระปรีชาด้านโภชนาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการพัฒนาพื้นที่สังคมไทย พร้อมส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาตามหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัย คือ สร้างคนจากชุมชนเพื่อสนองระบบสุขภาพชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้การดำเนินงานอาหารที่พอเพียง ปลอดภัย ให้คนไทยมีสุขภาพดี ด้วยการเลี้ยงเป็ดไข่ ไก่ไข่ ไก่ดำ ไก่พื้นเมือง ปลานิล ปลาดุก และพืชผัก สร้างรายได้แก่สโมสรนักศึกษาให้มีรายได้เฉลี่ย 15,000 บาทต่อเดือน


          เวลา 12.45 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 122 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 คน

          

        ในการนี้ ทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้พระราชทานเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อการจัดสร้าง โดยมีกองพันทหารช่างที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร และประชาชนร่วมกันก่อสร้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 แล้วเสร็จเดือนธันวาคมในปีเดียวกัน มีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชะอวด ไปช่วยจัดหมวดหมู่หนังสือ โดยมีหนังสือ 3,367 เล่ม มีสื่อการศึกษาอิเลกทรอนิกส์ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ต่าง ๆ อาทิ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


          โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตามพระราชดำริ ระดับชั้นอนุบาล 2 ซึ่งสาธิตการจำลองภูเขาไฟลาวาระเบิด โดยใช้สารตั้งต้น ได้แก่ เบคกิ้งโซดาและมะนาว ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ แล้วเทส่วนผสมดังกล่าวลงไปในภูเขาไฟจำลอง ทำให้ลาวาไหลออกมา

      

        สำหรับ กิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางโรงเรียนบ้านพรุบัว อำเภอชะอวด ได้นำภูมิปัญญาชาวบ้านมโนราห์วัดหนองจิก ไปสอนการรำมโนราห์ให้แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย

      

        นอกจากนี้ มีวิทยาลัยอาชีพควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปช่วยสอนนักเรียนทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ สบู่ น้ำยาสระผมผสมดอกอัญชัน ผงซักฟอก ใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียน เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

      

        โรงเรียนนี้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ ฐานการเรียนรู้ประมง ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าไปส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดินร่วมกับปลานิล ปลาตะเพียนขาว

      

        ทั้งยังได้ดำเนินกิจกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน โดยการขุดบ่อเก็บน้ำธรรมชาติไว้ที่ใต้ดิน เพื่อให้ผืนดินดูดซับน้ำ นำไปกักเก็บไว้ที่ชั้นหินอุ้มน้ำ เมื่อถึงหน้าแล้งก็ขุดน้ำมาใช้ในการเกษตร ช่วยแก้ปัญหาน้ำสกปรก ปัญหาน้ำเค็ม ภัยแล้ง และน้ำท่วม


          เนื่องจากอำเภอชะอวด มีชื่อเสียงในการปลูกพริกไทยพันธุ์ดีเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้ดีของผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนจึงเชิญภูมิปัญญาชาวบ้าน ไปสอนวิธีการเสียบยอดพริกไทยโดยใช้ต้นตอโคโลมินั่ม เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพในเวลาว่าง เป็นการใช้ต้นตอแบบใหม่ ทำให้ได้ผลผลิตดี โดยต้นที่เสียบยอดแล้ว ขายได้ราคาต้นละ 250 บาท


          สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปสอนนักเรียนทำอาหารว่าง "ขลุ่ยปลา" โดยนำเนื้อปลาดุกมาปรุงรสกับสมุนไพรและส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ครบหลักโภชนาการ แล้วห่อด้วยแผ่นเกี๊ยว และมีกลุ่มแม่บ้าน เข้าไปสอนทำไข่เค็มพอกใบเตย 


          โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อาทิ การเลี้ยงไก่ไข่ในกรงตับ เป็นรุ่นที่ 10 นำไข่ไปประกอบอาหารสัปดาห์ละ 3 ครั้ง อีกทั้งยังเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง และเป็ดเทศ


          จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังสวนป่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพื้นที่ป่า 2 ไร่ สำรวจพบพันธุ์ไม้กว่า 53 ชนิด จำนวน 150 ต้น มีทั้งไม้ป่าเศรษฐกิจ ไม้ป่ากินได้ และไม้ป่าสรรพคุณยาสมุนไพร ไม้มีค่าหายาก โรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และพักผ่อนหย่อนใจ


          โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ได้เข้าไปสอนนักเรียนทำของเล่นพื้นบ้านจากวัสดุท้องถิ่นตามหลักการวิทยาศาสตร์ เช่น การทำตุ๊กตานักกายกรรมจากก้านใบระกำแห้ง เพื่อเรียนรู้เรื่องความสมดุลย์ การทำจั๊กจั่น สาธิตเรื่องของเสียง รวมทั้งการเชิญภูมิปัญญาชาวบ้านจากอำเภอร่อนพิบูลย์ ไปสอนทำพัดจากใบกะพ้อ ซึ่งปัจจุบันนักเรียนมีรายได้จากการทำส่งตามออเดอร์ และภูมิปัญญาชาวบ้านตำบลวังอ่าง สอนนักเรียนสานปลาตะเพียนจากต้นกระจูด


          โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทาน ไปให้บริการตรวจรักษาราษฎร ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 6 คน อาทิ เด็กหญิงอายุ 11 ปี ใส่ขาเทียมด้านซ้ายแต่กำเนิด นักเรียนหญิงอายุ 16 ปี เป็นโรคดักแด้ เด็กชายอายุ 8 ปี ป่วยลิ้นหัวใจรั่ว และเด็กหญิงที่พิการแต่กำเนิด ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณให้ฝึกอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์กระจูด แก่แม่ของเด็กหญิงผู้พิการด้วย


          จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สำหรับ บ้านควนมีชัย เดิมชื่อบ้านไสหญ้าคา เป็นพื้นที่ป่าสงวน เดิมเป็นพื้นที่สีแดงมีคอมมิวนิสต์อาศัย หลังจากมีปฏิบัติการยึดพื้นที่และมอบตัวต่อทางราชการ จึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเพื่อความสิริมงคล ปัจจุบันมีราษฎร 892 คน ประกอบอาชีพรับจ้าง และทำเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ย 4 หมื่นบาทต่อปี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว