กระทรวง พม. เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้งาน เด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ พร้อมเชิญชวนเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมงาน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ปากเกร็ด นนทบุรี

11 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 10

กระทรวง พม. เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้งาน เด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ พร้อมเชิญชวนเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมงาน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีและ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ปากเกร็ด นนทบุรี

        นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาคเอกชนได้กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ขึ้น ในวันที่12 มกราคมนี้ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ภายใต้หัวข้อ “เด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการจัดโซนกิจกรรม 6 โซน ประกอบด้วยกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัวที่น่าสนใจ ได้แก่ //นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 10 เรื่อง //จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ //การแสดงบนเวทีของเด็กในอุปการะของสถานสงเคราะห์ และ กิจกรรม ของภาคเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย และกลุ่มเยาวชน อาทิ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกผ่านนิทรรศการ เช่น การคัดแยกขยะ การอ่านออกเสียง และการปลูกต้นไม้ กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ การแสดงดนตรี เกม และการจับสลากของขวัญพิเศษ   

        ทั้งนี้ กระทรวง พม. ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีและ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ปากเกร็ด นนทบุรี ระหว่างเวลา 07.30 – 12.00 น.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ กลิ่นหอม

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย