สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปิดแผนขับเคลื่อนงานห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ปี 2562 5 โครงการ มุ่งสร้างนวัตกรรมงานบริการภาครัฐที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

11 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 124

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปิดแผนขับเคลื่อนงานห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ปี 2562 5 โครงการ มุ่งสร้างนวัตกรรมงานบริการภาครัฐที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

            นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุม “ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ...พลิกโฉมนวัตกรรมงานบริการสาธารณะ” พร้อมปาฐกถาพิเศษว่า ในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ระบบราชการต้องปรับตัวและให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนา

            นางอารีพันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กล่าวว่า โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab หรือ GovLab) เป็นแนวคิดใหม่ที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนในการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ โดยใช้แนวคิด Design Thinking 4 ขั้นตอน คือ การเข้าใจภาพรวม การเข้าถึงความต้องการการพัฒนา และทดสอบแนวคิด และการวางแผนเพื่อนำไปใช้ ซึ่งปีที่ผ่านมา(2561) สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับความร่วมมือจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สนับสนุนการดำเนินโครงการ 5 โครงการ คือ โครงการลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก, โครงการแก้ปัญหาด้านการเกษตร : การบริหารจัดการน้ำผ่านแอปพลิเคชัน, โครงการด้านสาธารณสุข การพัฒนาการสื่อสารข้อมูลผู้ป่วยที่จำเป็นต่อการวางแผนการรักษา, โครงการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวและระบบการจับคู่นายจ้างและลูกจ้าง, และโครงการระบบการรายงานผลและการติดตามการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม

            ส่วนปี 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. มีแผนดำเนินโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐอีก 5 โครงการ คือ การพัฒนารูปแบบการอำนวยความสะดวกให้แก่มัคคุเทศก์ในการตรวจสอบใบสั่งงานมัคคุเทศก์, การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส, การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิผลในการให้บริการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว, การพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเสริมสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ตามกรอบนโยบาย Thailand 4.0, และ การยกระดับธุรกิจ SMEs สู่การเป็น Internet Entrepreneur

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฐิตาวัลย์ ลาภขจรสงวน

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย