สนง.เกษตรอำเภอปะเหลียน จ.ตรัง จัดอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP (ปาล์มน้ำมัน) แก่สมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลทุ่งยาว

11 ม.ค. 2562

สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP (ปาล์มน้ำมัน) แก่สมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลทุ่งยาว 

          นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน นำโดยนางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP (ปาล์มน้ำมัน) แก่สมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลทุ่งยาว ที่ขอการรับรองมาตรฐาน GAP เข้าร่วม จำนวน 25 ราย

          ทั้งนี้ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับปาล์มน้ำมัน การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ขั้นตอน และวิธีการขอการรับรองระบบมาตรฐาน GAP ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พร้อมทั้งการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสิเกา (นายวิวัฒน์ ฮ่างเต็ก) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง