สนง.เกษตรอำเภอปะเหลียน จ.ตรัง จัดอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP (ปาล์มน้ำมัน) แก่สมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลทุ่งยาว

11 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 3

สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP (ปาล์มน้ำมัน) แก่สมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลทุ่งยาว 

          นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน นำโดยนางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP (ปาล์มน้ำมัน) แก่สมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลทุ่งยาว ที่ขอการรับรองมาตรฐาน GAP เข้าร่วม จำนวน 25 ราย

          ทั้งนี้ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับปาล์มน้ำมัน การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ขั้นตอน และวิธีการขอการรับรองระบบมาตรฐาน GAP ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พร้อมทั้งการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสิเกา (นายวิวัฒน์ ฮ่างเต็ก) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง