พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ และประทานอาหารสุนัข แก่มูลนิธิ ดิ อาร์ค สถานสงเคราะห์สัตว์ ที่จังหวัดเชียงใหม่

26 ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 157

      วันที่25 ธ.ค.2561 เวลา 10.13 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปยังอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย พระภิกษุผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวล้านนา และพุทธศาสนิกชน ได้รับสมญานามว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย โดยในปี 2478 ได้ชักชวนชาวล้านนาให้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพได้สำเร็จ ใช้เวลาเพียง 5 เดือน 22 วัน โดยมีอุปกรณ์เพียงจอบ และเสียมเท่านั้น

        เวลา 10.30 น. เสด็จไปยังสวนสัตตมังคละ บริเวณริมคลองแม่ข่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทรงเปิดการใช้กังหันน้ำชัยพัฒนา เพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศให้น้ำ ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการปรับปรุงกังหันน้ำชัยพัฒนา รุ่น RX 2 ที่มีอยู่เดิมภายในคลองฯ และทยอยติดตั้ง จำนวน 22 เครื่อง

      จากนั้น ประทานสิ่งของ แก่ ตัวแทนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ร่วมกันปรับปรุงและฟื้นฟูคลองแม่ข่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตเมืองเชียงใหม่ โดยน้อมนำโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี 2561เกิดความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทุกภาคส่วน ส่งผลให้คลองแม่ข่า ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติแต่โบราณ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การสร้างเมืองเชียงใหม่ ความยาว 30.5 กิโลเมตร แต่เดิมมีสภาพเน่าเสีย ตื้นเขิน และแคบ จากการขยายตัวเมืองเชียงใหม่มาเป็นเวลานาน ปัจจุบันมีสภาพใสสะอาด และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

      โอกาสนี้ ทรงประกอบอาหารเมนูผัดกะเพรา ประทานแก่สมาชิกจิตอาสาที่ไปร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย

      เวลา 11.27 น. เสด็จไปยังมูลนิธิ ดิ อาร์ค สถานพักพิงสัตว์บ้านวังธาร อำเภอดอยสะเก็ด ประทานอาหารสุนัขและเวชภัณฑ์ แก่มูลนิธิฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฯ และผู้ปฏิบัติงาน

      สถานสงเคราะห์สัตว์แห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือ และเป็นแหล่งพักพิงของสัตว์จรจัด โดยเฉพาะสุนัขและแมวจรจัดที่พิการ ถูกทิ้ง และถูกทำร้าย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานค่ารักษาพยาบาลให้คุณโบตันสุนัขที่บาดเจ็บ พร้อมให้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน ไปมอบแก่มูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ปัจจุบันมีสุนัขอยู่ในความดูแล 400 ตัว และแมว 8 ตัว

      ขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เข้าไปช่วยเหลือ จัดทำโครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด ก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล โรงเก็บพัสดุและอาหารสัตว์ รวมถึงบ้านพักเจ้าหน้าที่ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2562

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว