สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเปิดการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตในประเทศไทย ประจำปี 2561

26 ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 55

        วันที่25 ธ.ค. 2561 เวลา 12.53 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปเปิดการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตในประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

        ในการนี้ ประทานพระวโรกาสให้ นายภาณุพงศ์ คงเชื้อจีน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาราธนาหัวหน้าพระธรรมทูตที่ได้รับการแต่งตั้ง เฝ้า รับประทานใบตราตั้งพระธรรมทูต จำนวน 9 รูป

        การประชุมสัมมนาพระธรรมทูตในประเทศไทย ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานแม่กองงานพระธรรมทูต ร่วมกับ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้พระธรรมทูตในประเทศไทย ได้รับทราบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศของพระธรรมทูต ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกยุคปัจจุบันต่อไป โดยมี หัวหน้าสายพระธรรมทูต พร้อมเลขานุการทุกสาย , พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ทุกจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพระธรรมทูต เข้าร่วมการประชุมสัมมนา รวมจำนวน 410 รูปและคน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว