สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

25 ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 49

        เวลา 14.26 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสรรเสริญ แก่ผู้เสี่ยงอันตรายช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นอันตราย จำนวน 6 คน พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด , นายกเหล่ากาชาดจังหวัด , ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่าง ๆ , ผู้บริจาคเงิน และผู้บริจาคโลหิต ครบ 100 ครั้ง รวมจำนวน 240 คน 

        โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลและคณะบุคคลต่าง ๆ ดังนี้ นางสำอางค์-นางละเอียด พงษ์ลิ้ม, นางรัตนา ล่องดุริยางค์, นายคิโยะยะซึ อะชะนุมะ, นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์, นางสุภัทรา ฟ้าประทานชัย, นางภูพินทร์ ไค, บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท มาร์ซัน กำจัด, บริษัท บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน, บริษัท ชิโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง ไทยแลนด์ จำกัด, บริษัท อาร์ทเวย์ จำกัด, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด, บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด มหาชน และบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบกิจการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ได้แก่ สมทบทุนคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย , สมทบศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย , สมทบทุนสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง , สมทบทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย , สมทบทุนสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , และสมทบทุนสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

        หลังจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางอาภรณ์ และนายทน กวินอนันต์ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

        จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลและคณะบุคคลต่าง ๆ ดังนี้ นางลดาวัลย์ ชนะสัตรู และนายญาณเดช เกตุวัตถา, นายสมเกียรติ รัตนโอภาส ผู้แทนบริษัท เอวันกรุ๊ป จำกัด, นายสมควร ค้าขาย และนายวีรวัฒน์ ค้าขาย และครอบครัว, นางเชิญ บวบเอม และครอบครัว, นางพิน จิ๋วซ่าน และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 

        ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค และนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ในการนี้ พระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 21 ราย พระราชทานประกาศนียบัตรขอบคุณและสรรเสริญ แก่อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัด 24 ราย และพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งแก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 20 ราย

        จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 331 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่าง ๆ อาทิ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย รายงานการบริหารกิจการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รายงานการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และสำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร เสนอรายงานการส่งหน่วยแพทย์ สภากาชาดไทย ไปตรวจรักษาผู้พลัดถิ่นและชาวเมืองท้องถิ่น ณ เขตคอกซ์บาซาร์ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ระหว่างวันที่ 24 ถึง 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมีทีมแพทย์ทั้งอายุรแพทย์ สูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาล และนักวิเทศสัมพันธ์ ไปบริการตรวจรักษาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 2,564 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา