พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานงานราชวินิตร่วมใจ 61

24 ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 2225

        วันที่22 ธ.ค. 2561 เวลา 10.23 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังโรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานงาน "ราชวินิตร่วมใจ 61" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชวินิต เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และศิษย์เก่าได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรมเพื่อการศึกษา หารายได้สนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถและศักยภาพ

          ในการนี้ ประทานเข็มเกียรติคุณ แก่ครูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 3 ปีไม่มีวันลา และปฏิบัติงานดีเด่น , นักเรียนดีเด่น , ผู้ช่วยเหลืองานสมาคมฯ ดีเด่น, และผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ รวมจำนวน 100 ราย    

        ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชวินิต เมื่อปี 2509 , อีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อใช้ดอกผลเป็นทุนพระราชทานแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย โดยคำว่า "ราชวินิต" เป็นนามพระราชทาน มีความหมายว่า "สถานที่อบรมกุลบุตร กุลธิดา ให้เป็นคนดี แห่งพระบารมีปกเกล้าฯ" ปัจจุบัน จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

        โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงชุด "อาเศียรวาท ราชวินิตสดุดี" และนิทรรศการ "ศาสตร์พระราชา พัฒนาคนดีในพระบารมีปกเกล้า" ซึ่งจัดแสดงผลงานของนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ โดยเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการนำสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "พลังงานจากหัวแห้ว" ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการทดลองความต่างศักย์ไฟฟ้าเคมีจากการสะสมอาหารและลำต้นใต้ดิน ซึ่งสามารถนำพลังงานไฟฟ้าจากพืชที่เป็นหัวมาเป็นเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ ใช้เป็นพลังงานทดแทนได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา