ค้นหา :
| ลงทะเบียน
นายกรัฐมนตรี เชิญชวนภาคเอกชนและ SMEs ญี่ปุ่น ลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นายกรัฐมนตรี เชิญชวนภาคเอกชนและ SMEs ญี่ปุ่น ลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กระทรวงการต่างประเทศ เร่งช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่ตกค้างอยู่ที่เกาะอำบน และเกาะเบนจินา ประเทศอินโดนีเซีย กระทรวงการต่างประเทศ เร่งช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่ตกค้างอยู่ที่เกาะอำบน และเกาะเบนจินา ประเทศอินโดนีเซีย นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น เน้นย้ำการร่วมสร้างความเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น เน้นย้ำการร่วมสร้างความเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ นัดประชุมในวันที่ 6 - 7 กรกฎาคมนี้ เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ นัดประชุมในวันที่ 6 - 7 กรกฎาคมนี้ เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน เส้นทางปั่นจักรยาน “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” และกิจกรรมพิเศษในพื้นที่จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางปั่นจักรยาน “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” และกิจกรรมพิเศษในพื้นที่จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือร่วมประหยัดการใช้น้ำ ห่วงน้ำภาคการเกษตรยังขาดแคลน หวังพลังจากคนไทยฝ่าภัยแล้งไปด้วยกัน นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือร่วมประหยัดการใช้น้ำ ห่วงน้ำภาคการเกษตรยังขาดแคลน หวังพลังจากคนไทยฝ่าภัยแล้งไปด้วยกัน กระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์เส้นทางปั่นจักรยานและกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นในกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ในส่วนภูมิภาค ในวันที่ 16 ส.ค. 2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมในแต่ละจังหวัด ดังนี้
  1) จังหวัดเพชรบูรณ์ เส้นทางเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัด ระยะทาง 37กิโลเมตร 
 2) จังหวัดแพร่ เส้นทางเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัด ระยะทาง 40 กิโลเมตร
จุดพักที่วัดพระธาตุช่อแฮ – วัดสูงเม่น กิจกรรมพิเศษ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
  3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน เส้นทางเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัด ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
 4) จังหวัดลำปาง เส้นทางเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัด และสิ้นสุดที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง 
5) จังหวัดลำพูน เส้นทางเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์เส้นทางปั่นจักรยานและกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นในกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ในส่วนภูมิภาค ในวันที่ 16 ส.ค. 2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมในแต่ละจังหวัด ดังนี้ 1) จังหวัดเพชรบูรณ์ เส้นทางเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัด ระยะทาง 37กิโลเมตร 2) จังหวัดแพร่ เส้นทางเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัด ระยะทาง 40 กิโลเมตร จุดพักที่วัดพระธาตุช่อแฮ – วัดสูงเม่น กิจกรรมพิเศษ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน เส้นทางเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัด ระยะทาง 15 กิโลเมตร 4) จังหวัดลำปาง เส้นทางเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัด และสิ้นสุดที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง 5) จังหวัดลำพูน เส้นทางเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัด รัฐบาล ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผ่านกิจกรรม “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ bikeformom2015.com ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.58 หรือที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1122 รัฐบาล ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผ่านกิจกรรม “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ bikeformom2015.com ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.58 หรือที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1122 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่วมประกวดการแสดงค่านิยมหลัก 12 ประการ ในโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 7" หัวข้อ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยในรูปแบบร่วมสมัย ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่วมประกวดการแสดงค่านิยมหลัก 12 ประการ ในโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 7" หัวข้อ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยในรูปแบบร่วมสมัย ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สนองนโยบายรัฐบาล ประกาศลดค่าเข้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 50 เปอร์เซ็นต์ สำหรับคนไทยเฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 58 สอบถามข้อมูลโทร 0-2562-0760 , 1362 นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สนองนโยบายรัฐบาล ประกาศลดค่าเข้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 50 เปอร์เซ็นต์ สำหรับคนไทยเฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 58 สอบถามข้อมูลโทร 0-2562-0760 , 1362 เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยมีผู้มาลงทะเบียนซิมแบบเติมเงินมากถึง 15 ล้านเลขหมาย ทั้งนี้ การลงทะเบียนซิมแบบเติมเงินเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม นี้ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยมีผู้มาลงทะเบียนซิมแบบเติมเงินมากถึง 15 ล้านเลขหมาย ทั้งนี้ การลงทะเบียนซิมแบบเติมเงินเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม นี้ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ขยายเวลารับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนป้ายที่แตกลายงาได้ฟรี ถึงวันที่ 30 ก.ย. ปีหน้า( 58) ณ สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ขยายเวลารับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนป้ายที่แตกลายงาได้ฟรี ถึงวันที่ 30 ก.ย. ปีหน้า( 58) ณ สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ

ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวสำคัญ

ข่าว ทันเหตุการณ์
15:17 นายก อบต.บ้านหม้อ จังหวัดสิงห์บุรี สูบน้ำให้เกษตรกรทำนาเพื่อให้ต้นข้าวรอดตายจากภัยแล้ง
15:14 จังหวัดสุรินทร์ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 12 สิงหา 83 พรรษามหาราชินี
15:13 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบรางวัลด้านความปลอดภัยในการทำงานให้สถานประกอบการและสถานศึกษา 326 แห่ง
15:12 สคบ.จังหวัดสุรินทร์ สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2558
15:11 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กำชับหน่วยงานความมั่นคง ป้องปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน
15:02 ผู้ว่าฯ ชัยนาท ชวนนักปั่นทดสอบความแข็งแรง กับกิจกรรม ปั่นสุดกู่ ดูให้ทั่วเมืองชัยนาท
14:53 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือนักศึกษาร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนประเทศอย่างสมัครสมานสามัคคี
14:37 นายกรัฐมนตรี ย้ำทุกประเทศลุ่มแม่น้ำโขงต้องเดินหน้าและพัฒนาร่วมกัน
14:33 คณะอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสุรินทร์ อนุมัติ 4 โครงการ เร่งพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมสร้างเครือข่ายในกลุ่มเยาวชน
14:24 ผู้ว่าฯ สงขลา นำมวลชนกว่า 1,000 คน สักการะเจดีย์องค์ขาว – องค์ดำ บนยอดเขาแดงสิงหนคร ในกิจกรรม “แรลลี่วอร์ดกิ้งพิชิตยอดเขาแดง”เกาะติดสถานการณ์ปัจจุบัน